Класове на ИМО за опасни товари

Съответните части от SOLAS и MARPOL са разработени в големи подробности и са включени в Международния кодекс за морски превоз на опасни товари (IMDG Code), което прави този кодекс правен инструмент за морския транспорт на опасни товари и морски замърсители.

Превозът на опасни товари и морски замърсители в морските кораби е съответно регулиран в Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) и Международната конвенция за предодвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL).

Класификация на опасни товари

За всички видове транспорт (морски, въздушен, железопътен, автомобилен и вътрешните водни пътища) класификацията на опасни стоки, според вида на съществуващия риск, е съставена от комитет на експертите за превоза на опасни товари към ООН.

Клас 1.

Експлозиви

Клас 2.

Газове

Клас 3.

Запалими течности

Клас 4.

Запалими твърди вещества или вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове

Клас 5.1.

Оксидиращи вещества (агенти) отделяне на кислород, увеличават риска и интензивността на огъня

Клас 5.2.

Органични пероксиди – най-бързо ще изгори и са чувствителни на въздействие или триене

Клас 6.1.

Токсични вещества

Клас 6.2.

Инфекциозни вещества

Клас 7.

Радиоактивни вещества

Клас 8.

Корозивни

Клас 9.

Разни опасни вещества и предмети