Настоящата политика има за цел да Ви информира за начина, по който ЕН-ТИ-ЗЕТ-ТРАНСПОРТ ООД (по-долу наричан администратор или НТЗ Транспорт) обработва Вашите лични данни в съответствие с Регламент (EU) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 Април 2016 относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободно движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EC (“GDPR”) и в съответствие с приложимото национално законодателство. НТЗ Транспорт е загрижен за осигуряване на високо ниво на защита на Вашите лични данни и обработването им съгласно разпоредбите на приложимото законодателство.

I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1 Кои сме ние:

Основната дейност на ЕН-ТИ-ЗЕТ-ТРАНСПОРТ ООД е международен транспорт и логистика, складиране и посредничество.

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9010, р-н Приморски, бул./ул. ул. ПЛИСКА № 8, ЕИК: 103882134

1.2 Органи, които упражняват контрол и предоставят защита на потребителите:

Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите:

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта ОРС.

II. ПОНЯТИЯ

ДРУЖЕСТВОТО или АДМИНИСТРАТОРЪТ: ЕН-ТИ-ЗЕТ-ТРАНСПОРТ ООД, ЕИК 103882134, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9010, р-н Приморски, бул./ул. ул. ПЛИСКА № 8.

ЛИЧНИ ДАННИ: Всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ: Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните

СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ: Всяко физическо лице, чиито Лични данни се обработват.

ПЛАТФОРМАТА: Понятието касае виртуална платформа, собственост на Дружеството, която обхваща сайт, обслужван от техническа инфраструктура и програмен код: www.ntz.bg – Информационна платформа за запознаване на потребителите с предоставяните услуги и продукти от НТЗ Транспорт, както и полезна информация в сферата на транспорт и логистиката.

III. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

НТЗ Транспорт, обработва доброволно предоставени или автоматично подадени данни по някой от следните начини: устно, писмено, чрез посещение на интернет страницата www.ntz.bg, по имейл или по друг начин, в съответствие с GDPR и българското законодателство относимо към целите, за които личните данни са били първоначално събрани.

Според начина, по който лицата използват Платформата ни и предоставяните от нея услуги, те спадат в няколко подразделения, изброени по-долу. В зависимост от тях, данните на Субектите се обработват в отделни Регистри на лични данни, като при всеки от тях обработването може да включва различни категории данни, цели и основания, срокове за съхранение, мерки за защита и други.

Едно и също лице може да попада едновременно в повече от едно от изброените подразделения.

3.1 Посетители

Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си страница, част от Платформата, или посещава различни нейни секции и страници (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс).

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Данни за местонахождение, посочвани от посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в Платформата; Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство.

Цели на обработването: Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Платформата; Преброяване на посещаемостта на Платформата; Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.

Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява

Правно основание за обработването: Съгласие с настоящата Политика.

3.2 E-mail абонати

E-mail абонат е всеки Посетител, който е извършил абониране за автоматичен електронен e-mail бюлетин на Платформата, за получаване на писма по e-mail, съдържащи различни единици информация от Платформата, търговски предложения и други. Електронният e-mail бюлетин се изпраща директно от Администратора, без използване на външни посреднически услуги.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, E-mail адрес, Данни за местонахождение, неизменна част от предоставянето на услугата, Преференции на абоната относно предмета на абонамента му ( категории продукти и др.; дни на получаване на писмата и други настройки), Информация за използвания браузър/устройство.

Цели на обработването: Осигуряване на възможност и обслужване на електронни абонаменти (e-mail бюлетини), за които посетители се записват (абонират) – за получаване по e-mail на различни единици информация от Платформата, търговски предложения и други.

Срок за съхранение: До 6 месеца след прекратяване на абонамента от страна на абоната или от страна на Администратора.

Правно основание за обработването: Съгласие за включване в списък с получатели (абониране за e-mail бюлетин,, изпратено запитване чрез контактна форма).

3.3 Срок на съхранение

НТЗ Транспорт, обработва лични данни не повече от необходимото за целта, за която са събрани. В някои случаи се налага данните да се съхраняват за по-дълъг период от време предвид различните законови задължения. Данните ще се съхраняват по-продължително и в случай на спор, за чието решаване те са необходими. В този случай данните ще бъдат изтрити когато не са вече необходими.

3.4. Предоставяне на Лични данни към трети лица

НТЗ Транспорт не предоставя данни към трети лица, с изключение на следните случаи:

  • Ако имаме законово задължение да разкрием или споделим данни;
  • Ако сме получили съгласие от съответния Субект на данни;
  • Дигитално псевдонимизирани данни за Посетители, Потребители и Абонати на Платформата могат да бъдат предоставяни по автоматичен начин към въшни услуги на наши доставчици, интегрирани в Платформата с цел преброяване на посещаемостта ни или с рекламни цели. Отказване може да бъде направено и чрез външни инструменти (за GoogleAnalytics – тук за Google рекламни платформи – тук, за Facebook и други платформи – тук
  • Употреба на Google Карти
    НТЗ Транспорт вгражда Google Карти. Освен, че извършва записване на Вашите данни, Вашият IP адрес се предава към Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. Съответната политика за поверителност може да бъде намерена тук

3.5. Сигурност на данните

От наша страна сме взели необходимите технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на Личните Ви данни срещу неправомерен достъп или разкриване, случайно или незаконно унищожаване или промяна.

Информацията в електронен вид се съхранява на защитени сървъри на територията на Европейския съюз, инсталирани в професионално оборудвано и технически поддържано помещение за колокация на телекомуникационно оборудване. Трансферът на данни между сървърите и клиентското устройство/браузър се извършва криптирано, чрез HTTPS.

IV. ВАШИТЕ ПРАВА

Ако обработваме Ваши Лични данни, Вие имате следните права, които можете да упражните, като изпратите заявление на адреса на Дружеството, цитиран по-горе, или по електронен път – на e-mail адрес: hello@ntz.bg, или чрез страницата Контакти:

Право на достъп до личните Ви данни: Имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.

Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да изискате да коригираме тези лични данни.

Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): При определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, имате право да изискате изтриване на личните Ви данни от наша страна.

Право на ограничаване на обработването: При определени обстоятелства, като например ако се ъмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

Право на възражение срещу обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

Право на преносимост на данни: Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.

Право на подаване на жалба в контролен орган: Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – Комисия за защита на личните данни, или до съда.

V. БИСКВИТКИ

Сайтът, използва бисквитки (cookies) за временно съхранение на малки частици информация, с цел коректно функциониране и предоставяне на максимално добри услуги. Приемайки и съгласявайки се настоящата Политика Вие се съгласявате да получавате бисквитки (cookies).

HTTP бисквитката, обикновено наричана просто „бисквитка/и“, е пакет информация, във вид на малък по размер текстов файл, който се изпраща от уеб сървъра към Вашия Интернет браузър, а след това връщани от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър/уеб сайт. Бисквитките са полезни, понеже позволяват на уеб сайта да разпознае посетителя при повторния влизания в уеб сайта и да запази неговите предпочитания за съответния сайт.

Сесийни’ бисквити (Session Cookies)

Когато дадена бисквитка няма дата или период на валидност, тогава тя е сесийна/временна. Браузърът разпознава дадена бисквитка като сесийна, ако към нея липсват атрибутите Expires и Max-Age. След като посетителят затвори браузъра си, сесийната бисквитка се изтрива. Сайтът може да премахва от браузъра сесийни бисквитки, например когато потребителят излезе от профила си в сайта или пък остане неактивен за определен период от време.

Постоянни / Проследяващи’ бисквити (Persistent/Tracking Cookies)

Когато бисквитката има дата и/или период на валидност, тогава тя може да се определи като ‘постоянна’. Това означава, че при затваряне на браузъра бисквитката не се изтрива.

Постоянните бисквитки също може да служат на сайтовете за запомняне и различаване на посетителите си. Най-често с цел персонализиране, събиране на статистики за достъпа, подобряване на използваемостта на сайта и потребителското изживяване. Както и за други цели, които не изискват идентифицирането конкретно на потребителите чрез тяхна лична или удостоверяваща информация (потребител, парола).

Например услугата на Google – Анализ (Analytics) използва такива бисквитки, за да може да различава новите (unique visitor) от завърналите се (returning visitor) потребители на даден сайт.

Бисквитки на трета страна (Third Party Cookies)

Разновидност на бисквитките са тези от ‘трета страна’. По-агресивните бисквитки от трета страна са тези на рекламните компании, които ги използват за събиране на информация и проследяване на поведението и активностите на посетителите, с цел показване на подходящи реклами и предложения.

Когато на дадена уеб страница се изтеглят и зареждат ресурси от външни сайтове, докато браузърът зарежда тази страница, на заден фон той прави отделни заявки и към тези външни сайтове.

Ние използваме бисквитки(“cookies“), с цел да разпознае Вашите повторни влизания и предпочитания на сайта, да подобри Вашето преживяване и нашият сайт. Използваме както сесийни бисквитки, така и такива, които остават за определ период на Вашето устройство след приключване на определената сесия. Някои от тях са необходими за базовата функционалност на уеб сайта, докато други ни позволяват да Ви предоставим по-добро, персонализирано използване на уеб сайта.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.