NTZ

Съвети от професионалиститеКакво представлява специдия, а логистика?

Какво представлява специдия, а логистика?

Логистиката е процесът на планиране, изпълнение и контрол на ефикасното и ефективно движение

на стоки и информация от мястото на произход до мястото на потребление. Тя включва

управлението на веригата за доставки и може да се разглежда като наука за управлението. Терминът

„логистика“ произлиза от думата „logistikos“, която означава „организирам“.

Логистичната функция представлява управление, планиране и контрол на всички аспекти на

веригата за доставки. Това включва:

  • Изпълнение на поръчки
  • Управление на запасите (количество)
  • Складиране и дистрибуция

С други думи, логистиката е свързана със създаването на рамка за това как планирате да използвате

ресурсите, за да свършите нещата ефективно. Тя също така е свързана с предотвратяване на

загубите – ключов фокус за повечето компании в наши дни!

Веригата за доставки е поредица от процеси, които превръщат суровините в готови стоки и услуги.

Веригата на доставките е комбинация от технологии, обмен на информация, хора и други елементи,

като например транспорт, за да се гарантира, че продуктите достигат безпроблемно до своите

клиенти.

Производството е процес на създаване на продукт.

Транспортът е пренасянето на продукти от едно място на друго и/или между различни държави.

Складирането е съхранението на продукти.

Търговия на дребно е продажба на стоки директно на потребителите в магазини или онлайн (а в

някои случаи и в двете).

Логистиката е управление на потока от продукти или изделия между точката на произход и крайната

дестинация. Тя включва комбинация от технологии, обмен на информация и хора.

Целта е продуктите или предметите да се доставят от мястото на произход до мястото, където са

необходими, по най-ефективния начин. Това включва комбинация от технология, обмен на

информация и хора, ако искате системата ви да работи правилно

Логистиката включва комбинация от технологии, обмен на информация и хора. Технологията,

свързана с логистиката, включва устройства за проследяване (например баркод четци), системи за

електронен обмен на данни (EDI) и системи за обмен на информация, като ERP. Обменът на

информация се използва за споделяне на информация за движението на стоките с всички страни,

участващи във веригата за доставки. Необходими са хора, които да управляват транспортните

операции, включително товаренето/разтоварването на камиони или влакове; планирането на

доставките; комуникацията с клиентите относно сроковете за доставка или други въпроси, свързани

с техните поръчки; поддържането на запаси на различни места по веригата на доставки и др,

Логистиката е процесът на преместване на продукти от едно място на друго. Той включва

комбинация от технологии, хора и физически активи. Тя е важна, защото гарантира, че продуктите

достигат до клиентите си без никакви проблеми.

Ако искате стоките ви да бъдат доставени навреме и в добро състояние, от съществено значение е те

да преминат през логистична система – ето защо тази област е станала толкова важна днес: ако

бизнесът ви разчита на транспортиране на стоки по целия свят (или дори само на местно ниво),

тогава се нуждаете от ефективен начин тези пратки да пристигнат безопасно до местоназначението

си.

Логистиката е процес на планиране, изпълнение и контрол на движението на стоки от мястото на

произход до мястото на потребление. Тя включва всички аспекти, свързани с транспорта и

съхранението, включително складиране, дистрибуторски мрежи и транспортни системи.

Логистиката е стратегическа бизнес функция, която предоставя съществена услуга на

компаниите, за да отговорят на техните производствени изисквания или да подобрят

ефективността на веригата си на доставки. Тя може да се разглежда като една от трите

необходими функции за всяка организация: производство; финансово управление;

снабдяване.

Логистиката е процес на планиране, изпълнение и контрол на ефикасното, ефективно и

икономично придвижване на стоки от мястото на произход до мястото на потребление.

Логистичната индустрия е обширна и включва много различни компании по целия свят,

които работят за различни клиенти. При наличието на толкова много различни компании в

този отрасъл за вас като предприемач или служител в тази област е важно да знаете какво

включва ролята ви на ръководител, когато се опитвате да помогнете на компанията си да

постигне финансов успех.

За да се повиши успеваемостта на вашия бизнес (и лично на вас), тогава е необходимо

предварително да се направи правилно планиране, преди да се започне изпълнението на

какъвто и да е проект или задачи, свързани с проекта, включително и такива, които са

свързани пряко със самите логистични операции.

Логистиката е управление на движението на стоки, транспортирането им от едно място на

друго. Тя е отрасъл на управлението, който включва планиране и контрол на всички аспекти на

транспортните процеси, включително:

  • Транспортна мрежа (напр. пътни мрежи)
  • Превоз на товари
  • Складови съоръжения
  • Превозвачи и доставчици на услуги
  • Транспортни организации (напр. транспортни компании или въздушни превозвачи)

Целта на логистиката е да се гарантира, че продуктите пристигат на правилното място в

правилното време, с възможно най-малко стъпки. Това може да бъде постигнато чрез

създаване на стратегически планове за всяка стъпка и след това точното им спазване. Ако

логистиката на дадено дружество не е координирана правилно, то ще се окаже в

невъзможност да изпълни изискванията на своите клиенти. За да се избегне този проблем, е

важно мениджърите да могат да планират колко ресурси са им необходими за всяка стъпка,

какви доставки са необходими на всяка стъпка и колко време ще отнеме на тези ресурси да

достигнат до това място. Като работят съвместно с други отдели в организацията, като

например отделите по продажби и маркетинг или финансовите отдели, мениджърите по

логистика могат да започнат да развиват усещане за това кой от какво се нуждае кога, така че

да не се окаже, че пропускат нещо важно по пътя. Едно от нещата, които отличават добрия

мениджър по логистика от останалите, е да знае кога компанията му се нуждае от повече от

едно място при извършване на доставки. За да могат нуждите на потребителите да бъдат

изпълнени навреме, компаниите трябва да се уверят, че във всеки един момент има

достатъчно хора на разположение по време на пиковите часове на пътуване или при

непредвидени метеорологични условия, ако възникнат такива ситуации, които биха могли да

доведат до забавяне на графиците за доставка поради фактът, че няма достатъчно налични

шофьори.

Discover

NTZ е основано през 1995 година, със седалище в град Варна и е една от водещите компании на българския пазар в областта на цялостната спедиция и логистика.

Свържете се с нас

+359 52 687 380

Нашият централен офис

ул. "Плиска" 8,
Варна, България

Пишете ни на

sales@ntz.bg