Приложения

Опасни товари

Класове на ИМО за опасни товари

Превозът на опасни товари и морски замърсители в морските кораби е съответно регулиран в Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) и Международната конвенция за предодвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL).

Съответните части от SOLAS и MARPOL са разработени в големи подробности и са включени в Международния кодекс за морски превоз на опасни товари (IMDG Code), което прави този кодекс правен инструмент за морския транспорт на опасни товари и морски замърсители.

Класификация на опасни товари

а всички видове транспорт (морски, въздушен, железопътен, автомобилен и вътрешните водни пътища) класификацията на опасни стоки, според вида на съществуващия риск, е съставена от комитет на експертите за превоза на опасни товари към ООН.

 • Клас 1.

  Експлозиви

 • Клас 2.

  Газове

 • Клас 3.

  Запалими течности

 • Клас 4.

  Запалими твърди вещества или вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове

 • Клас 5.1.

  Оксидиращи вещества (агенти) отделяне на кислород, увеличават риска и интензивността на огъня

 • Клас 5.2.

  Органични пероксиди – най-бързо ще изгори и са чувствителни на въздействие или триене

 • Клас 6.1.

  Токсични вещества

 • Клас 6.2.

  Инфекциозни вещества

 • Клас 7.

  Радиоактивни вещества

 • Клас 8.

  Корозивни

 • Клас 9.

  Разни опасни вещества и предмети

Инкотермс

Инкотермс® са създадени под регистрирана търговска марка от Международната Търговска Камара (ICC) и разработени за улесняване на световната търговия чрез предоставяне на ясни дефиниции за задълженията на всяка страна, с цел намаляване на потенциалните възможноти, водещи до правни усложнения. Инкотермс®условията се обновяват редовно, за да бъдат в крак с потоянно променящия се свят на международния стокообмен.

Според Емануел Жоливе, главен съветник на Международния арбитражен съд:

„Инкотермс® са идеален пример за ефективна стандартизация на международен бизнес инструмент. Тяхното всекидневно използване в международни договори за продажба носи юридическа сигурност за бизнес сделките, като същевременно с това опростяват и изготвянето на международните договори.“

Инкотермс® обхващат въпросите „кой, какво и кога“ в международните продажби на стоки и доставка, включително:

– Кой какво прави;

– Кой какво плаща;

– Кога рискът преминава от продавача в купувача;

– Кога се осъществява доставката;

В допълнение, правилата указват застраховането, износното и вносното оформяне, както и разпределението на други разходи, отнасящи се до доставка на стоки между купувача и продаваща.

Инкотермс® не покриват собственост или право на собственост върху стоки, подробности по задължения за плащане, изисквания за плавателен съд, прекратяване, несъстоятелност и др. Те не представляват цялостен договор за продажба. И все пак те са включени чрез изрична препратка или посочени, както в повечето международни, така и в много местни договори за продажба. И все пак те са включени чрез изрична препратка или посочени, както в повечето международни, така и в много местни договори за продажба.

Инкотермс® условията не са създадени, за да бъдат прилагани автоматично – те са предмет на договорки и преговори и в повечето случаи успешен купувач или продавач често е този, който е най-добър при договаряне на условията на продажба.

Инкотермс® се използват като Условия на Продажба, изпълнявайки и ролята на Международни Търговски Условия. Инкотермс® определят условията за изпращане и доставка, а така също и тези по прехвърлянето на риска между купувача и продавача.

Последното редактирано издание са Инкотермс® е Инкотермс®2020, в сила от 1 Януари 2020 година и заменя Инкотермс®2010.

Инкотермс исловията се състоят от 4 (четири) основни групи на термините:

 • „E“ – условия, където задължението на продавача и контрола му върху доставката е минимален
 • „F“ – условия, където основната тежест към купувача е да организира основните превози
 • „C“ – условия, където основната тежест към продавача е да организира основните превози
 • „D“ – условия, където задълженията на продавача и контрола му върху доставката е максимален

И включват общо 11 (единадесет) условия:

 • EXW Ex Works (франко завода)
 • FCA Free Carrier (франко превозвача)
 • CPT Carriage Paid (превоз платен до)
 • CIP Carriage and Insurance Paid To (превоз и застраховка платени до)
 • DPU Delivered at Place Unloaded(доставя се на място разтоварено)
 • DAP Delivered At Place (доставено на място)
 • DDP Delivered Duty Paid (доставено, мито платено)
 • FAS Free Alongside Ship (свободна про протежение на кораба)
 • FOB Free On Board (свободна на борда на кораба)
 • CFR Cost And Freight (разходи и навло)
 • CIF Cost, Insurance and Freight (разходи, застраховка и навло)

Клаузи за застраховане

Клауза „A“

Пълно покритие

Клауза „B“

Ограничено покритие

Клауза „C“

Минимално покритие