Застраховки

Имате въпроси?

Разговаряйте с наш консултант или направете заявка.

Застраховки

  • Застраховки на товари

  • Терминология

Застраховки на товари

Карго застраховката е вид застраховка, която осигурява защита от рисковете, на които е изложен товарът или свързаните с него материални интереси.

Често срещан пример за такъв риск е повреда на стоките или оборудването, докато се транспортират.

Карго застраховката може да бъде закупена по два начина: от изпращача или от получателя.

Изпращачът закупува карго застраховка за защита срещу загуби, възникнали по време на транспортиране и доставка, докато получателите я купуват за защита срещу загуба или повреда, настъпили след доставката.

Терминология:

Застраховащ е лице, което сключва застрахователен договор със застраховател и заплаща застрахователна премия. Застраховащият може да застрахова собст­вения си застрахователен интерес и/или застрахователен интерес на друго лице. Застрахователният интерес на друго лице се обуславя от условията на търговска­та сделка или по възлагане при спедиционен/превозен договор.

Застрахован е лице, в чиято полза е сключен застрахователен договор или лице, в чиято полза е прехвърлен застрахователен договор, имащо застрахователен интерес.

Застрахователен риск е обективно съществуваща вероятност за увреждане на имуществено благо, осъществяването на която е несигурно, неизвестно и незави­симо от волята на застрахованото лице.

Застрахователно събитие е осъществен покрит риск по условията на застрахователния договор.

Застрахователен интерес е правно призната необходимост от защита срещу последиците от застрахователно събитие.

Застрахователен срок е срокът, за който е сключен застрахователният договор. Застрахователният договор може да бъде сключен за определен или за неопре­делен срок.

Период на застрахователно покритие е периодът, в който Застрахователят носи риска по застраховката.

d

Извънгабаритни товари

Притежаваме техника за транспорт на извънгабаритни и специфични товари, с единично тегло до 100 тона и дължина до 54 метра. Изпълняваме индивидуални проекти, според нуждите на клиента.

Митническо представителство

Ен Ти Зет Спед ООД е екип от професионалисти, които са добре информирани за най-новите законови изисквания и регулаторни промени в международната търговия.

m

Застраховане

Карго застраховката осигурява защита от рисковете, на които е изложен товарът или свързаните с него материални интереси.

С какво друго
можем да сме Ви полезни?

По море

Морски транспорт

По суша

Извънгабаритен транспорт