DDP / ДОСТАВЕНО, МИТО ПЛАТЕНО

Задължението на продавача е изпълнено, когато стоките са предоставени на разположение на купувача в
уговореното място за доставка в страната на получаване, оформени с разрешение за внос.
Купувачът е отговорен да приеме доставката на стоката в уговореното място на получаване.
Продавачът е длъжен да организира целия договор за превоз (предварителното извозване, основният превоз и крайната доставка) до уговорено място в страната по местоназначение.
Продавачът е отговорен за оформянето на стоките по износ.
Продавачът е длъжен да организира оформянето и обработката на стоките по внос, включително плащане
на дължимите мита, данъци и такси.