Относно:  Актуална информация по отношение на регистрация за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD)“ и Агенция „Митници“

Уважаеми партньори,

Във връзка с новото митническо законодателство на Съюза, влязло в сила след 1 май 2016 г. и във връзка с Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза, съгласно разпоредбата на чл. 6, параграф 1 от същия, всеки обмен на информация, като например декларации, заявления или решения, между митническите органи и между икономическите оператори и митническите органи, както и съхранението на тази информация, се извършва посредством използването на средства за електронна обработка на данни.

С цел осигуряване на достъп за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD)“ и Агенция „Митници“, който да отговаря на съюзните функционални изисквания, считано от 02.10.2017 г. на е-Портала на Агенция „Митници“ (ecustoms.bg) е осигурена възможност за регистрация на нови потребители (икономически оператори) и пререгистрация на икономически оператори, които вече имат регистрация за работа с информационните системи.
Регистрацията в е-Портала на Агенция „Митници“ ще Ви предостави възможности за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD)“ и Агенция „Митници“.

Регистрацията за икономическия оператор е еднократна и унифицирана за всички електронни услуги, които предлага DG TAXUD и Агенция „Митници“, като в етапа на заявяване на конкретни услуги могат да се поискат и допълнителни специфични данни, които са необходими за работата с конкретната услуга, като валиден ЕОРИ и/или Акцизен номер и др. В тази връзка е необходимо да направите първо своя   регистрация в системата и след това да продължите процеса с делегиране на права и да посочите свой митнически представител.

Уникален ЕОРИ номер можете да получите и по електронен път на приложения линк:  https://ecustoms.bg/eportal/public/Controler?control=ReaderForm&doc_def_id=3&row_id=5

Еднократната регистрация ще Ви предостави възможности за подаване на митнически и/или акцизни документи по електронен път, както и достъп до наличните централни електронни услуги DG TAXUD и национални електронни административни услуги на Агенция „Митници“.

В тази връзка, с цел да продължим да осъществяваме митническото представителство от Ваше име, е необходимо да направите своя еднократна регистрация в системата и след това да продължите процеса с делегиране на права и да ни посочите като свой митнически представител.

Регистрация за икономическите оператори

Регистрацията и изискванията за обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни е уредена със Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г. на директора на Агенция „Митници“, съгласно която обменът на данни между митническите органи и икономическите оператори може да се извършва само след регистрация в е-портала на Агенция “Митници”.

Задължителни условия преди да пристъпите към регистрация са:

  • Да разполагате с валиден, квалифициран електронен подпис (КЕП), съгласно изискванията на Регламент (ЕС) No 910/2014 на Европейския парламент и на Съюза от 23.07.2014г;
  • Да сте законен представител на дружеството или законен упълномощен представител чрез нотариално заверено пълномощно;
  • Да разполагате с EORI номер,акцизен номер, ако ползвате такъв;
  • Да разполагате с уникален идентификатор ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър или ЕИК по Закона за регистър БУЛСТАТ, когато титуляра е регистриран на територията на Република България.

Предвид заложените срокове в Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578 на Комисията от 11 април 2016 година за създаване на работна програма относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в Митническия кодекс на Съюза, подзаконовите нормативни актове в областта на обмена на информация между митническите органи и икономическите оператори посредством използването на средства за електронна обработка на данни, следва да бъдат актуализирани, както следва:

> За икономическите оператори, които към 2.10.2017 г. притежават регистрация по реда на Заповед № ЗАМ-1127/04.11.2016 г., е предвиден преходен период в съответствие с раздел VI на Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г., в който следва да се регистрират съгласно новите изисквания.

> За икономически оператори, които към 2.10.2017 г. не притежават регистрация за ползване на функционалности на информационните системи на Агенция „Митници“, следва да се регистрират по реда на Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г.

Предвиденият преходен период за пререгистрация е от 02.10.2017 г. до 31.01.2018 г., в рамките на който ще могат да използват и съществуващите към момента регистрации за електронен обмен на информация с Агенция “Митници”.

Процес на регистрация – технически указания:

На Е-портала на Агенция ,,Митници“ в секция „Актуални документи“ са публикувани както кратки Указания за външните потребители на системата, така и подробно Ръководство за външните потребители на системата, което описва всички стъпки, включени в различните бизнес процеси, обхващащи регистрацията и митническото представителство, като при възникване на необходимост тези документи се актуализират своевременно.

Процесът по регистрация се извършва изцяло по електронен път, без представяне на документи на хартиен носител (нотариално заверено пълномощно), ако регистрацията се осъществява от законния представител на икономическия оператор. Законният представител следва да прилага квалифициран електронен подпис. В тези случаи, всички проверки за идентичност се извършват автоматично в първичните регистри чрез средата за междурегистров обмен на Държавната администрация RegiX.

Процесът по определяне на митнически представител (митническо представителство по смисъла на чл. 18 и чл. 19 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета) се осъществява в системата BCA IAM, за който процес са необходими най-малко две регистрирани лица – икономически оператор и митнически представител. Процесът на определяне на митнически представител (пряк или косвен) е отделен и различен от процеса по регистрация, и винаги идва след регистрацията. В процеса на определяне на митнически представител няма намеса от страна на митническата администрация и няма изискване за представяне на допълнителни документи с квалифицирана писмена форма, с изключение на хипотезата визирана в чл. 18, ал. 2 от Закона за митниците.

Как да направите регистрация?

Най-общо, регистрацията преминава в следните три стъпки:

Стъпка 1: Създаване на потребителски акаунт:  на сайта на Агенция ” Митници”, в раздел „Електронни Митници“ натискате бутон „Регистрация“ (горе в дясно) и създавате свой акаунт, на приложения най-долу линк, озаглавен „Създаване на потребителски акаунт“;

Стъпка 2: Асоциирате Квалифицирания електронен подпис (КЕП) към потребителския си акаунт, вече създаден в стъпка едно;

Стъпка 3: След успешното преминаване на стъпки 1 и 2, регистрирате данните на дружеството (икономически оператор) и създавате електронна идентичност;

Стъпка 4: Създавате заявка за упълномощаване към ЕН ТИ ЗЕТ СПЕД ООД, с EORI  номер BGC103879152ZZZZ6, за пряко митническо представителство. ЕН ТИ ЗЕТ СПЕД ООД е регистрирано лице в системата и при пряко митническо представителство ще Ви представлява от Ваше име.

Допълнително създавате заявка за упълномощаване към ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ ООД, с EORI номер BGC103882134ZZZZ4, за пряко митническо представителство. ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ ООД е регистрирано лице в системата и при пряко митническо представителство ще Ви представлява от Ваше име.

  • Обръщаме внимание, пълномощните ни да са БЕЗСРОЧНИ, за да не се налага всичко да се прави отново след изтичането на посочения срок. Пълномощното винаги може да бъде оттеглено.

След получаване на заявката за митническо представителство чрез системата на Агенция “Митници”, Вашият митнически агент ще я потвърди електронно и ще бъде в състояние да изготвя митнически декларации от Ваше име.

Ръководството за регистрация за външни потребители  на  Електронния портал на „ Агенция Митници ” в секция „Актуални документи“/ раздел „Документи за регистрация“/, може да използвате на приложения линк:
https://ecustoms.bg/eportal/public/Controler?control=UpdateForm&doc_def_id=4&row_id=4&param_nav_id=1&param_is_actual=t

Заповедта на Агенция ” Митници” е влязла в сила, като крайния срок за регистрация/пререгистрация на всички икономически оператори е 31.01.2018г..

Екипът на Ен Ти Зет остава на разположение за допълнителни въпроси и уточнения.

  • Коректно представяне на клиенти пред митническите власти при обработка на стоки по внос, износ, пеекспорт и транзит.
  • Изготвяне и заверка на митнически декларации.
  • Гарантиране на митни сборове при режим транзит и митническо складиране.
  • Митнически консултации.

ЗАПИТВАНЕ


* Задължителни полета